شیرینگ-1200گرم—ترشی-جهرمی

ترشی جهرمی (1300 گرمی) 9عددی