ترشی-جهرمی-1200گرمی

ترشی جهرمی (1300 گرمی)

زیتون-شور-بی-هسته-1200گرمی