زیتون-شور-بی-هسته-1300گرمی

زیتون شور بدون هسته (1300 گرمی)

زیتون-شور-بی-هسته-1200گرمی