ترشی-میرزابادمجان1200گرمی-شیرینگ

ترشی میرزا بادمجان (1300 گرمی) 9عددی

ترشی-میرزابادمجان1200گرمی-شیرینگ