ترشی-میرزابادمجان-1200گرمی

ترشی میرزا بادمجان (1300 گرمی)

ترشی-میرزابادمجان-1200گرمی