ترشی-سیر-قرمز-گل-پنجه-ای-1200گرمی

ترشی سیرقرمز گل پنجه ای (1300 گرمی)

ترشی-سیر-قرمز-گل-پنجه-ای-1200گرمی