ترشی-سیر-سفید-1200گرمی

ترشی سیر سفید (1300 گرمی)

ترشی-سیر-سفید-1200گرمی