ترشی-بامیه-1200گرمی

ترشی بامیه (1300 گرمی)

ترشی-بامیه-1200گرمی