ترشی-بختیاری-1200گرمی-شیرینگ

ترشی بختیاری (1300 گرمی) 9عددی

ترشی-بختیاری-1200گرمی-شیرینگ