زیتون-شور-رویال-650گرمی

زیتون شور باهسته سوپر رویال(29-15) (750گرمی)

زیتون-شور-رویال-650گرمی