زیتون-شور-رویال-650گرمی-شیرینگ

زیتون شور باهسته رویال(29-15) (750 گرمی)9عددی

زیتون-شور-رویال-650گرمی-شیرینگ