زیتون-شور-1300گرمی

زیتون شور 27-15 (1300 گرمی)

زیتون-شور-1200گرمی