زیتون-شور-.jpg1300گرمی-شیرینگ

زیتون شور 27-15(1300 گرمی) 9عددی

زیتون-شور-.jpg1200گرمی-شیرینگ