زیتون-شور-شکسته-روغنی10کیلوییی

زیتون شکسته روغنی (6.5 کیلویی)