ترشی-سیر-قرمز-گل-پنجه-ای-10کیلویی

ترشی سیرقرمز گل پنجه ای یک ساله (10 کیلویی)

ترشی-سیر-قرمز-گل-پنجه-ای-10کیلویی