ترشی-سیر-قرمز-حبه-ای-10کیلویی

ترشی سیر قرمز حبه ای درجه 1 (10 کیلویی)

ترشی-سیر-قرمز-حبه-ای-10کیلویی