ترشی-بامیه-10کیلویی

ترشی بامیه درشت دورچین (10 کیلویی)

ترشی-بامیه-10کیلویی