خیارشور-اسلایس-با-پرک-سیر-دورچین10کیلویی

خیارشور اسلایس با پرک سیر دورچین (6.5 کیلویی)

خیارشور-اسلایس-با-پرک-سیر-دورچین10کیلویی