ترشی-مخلوط-درشت-10کیلویی

ترشی مخلوط با تزیین ترخون (10 کیلویی)

ترشی-مخلوط-درشت-10کیلویی