زیتون-شور-بی-هسته-1200گرمی-شیرینگ

زیتون شور بدون هسته (1270 گرمی)9عددی

زیتون-شور-بی-هسته-1200گرمی-شیرینگ