ترشی-سیر-سفید-70گرمی-شیرینگ

ترشی سیر سفید سورت شده (70 گرمی کارتنی)

ترشی-سیر-سفید-70گرمی-شیرینگ