ترشی شلغم سفید اسلایس

ترشی شلغم اسلایس سفید 🧄 سُنَّت(وزن خالص 10 کیلوگرم)

ترشی شلغم اسلایس سفید 🧄 سُنَّت(وزن خالص 10 کیلوگرم)