زیتون شور ۲۷_۱۵ مستطیلی با وزن ۱۲۰۰ گرم

زیتون شور ۲۷_۱۵ مستطیلی با وزن ۱۲۰۰ گرم

زیتون شور ۲۷_۱۵ مستطیلی با وزن ۱۲۰۰ گرم